Yhdistys

KINESTEETIKOT RY PANOSTAA MONIPUOLISEEN FYYSISEEN ESIINTYJYYTEEN

 

Kinesteetikot ry on vuonna 2015 perustettu yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää kehollista tietoisuutta yhteiskunnassa, tukea esittävien taiteiden kehitystä, lisätä eri taidealojen yhteistyötä sekä kehittää taiteen ja tieteen välistä dialogia.

Kinesteetikot ry käynnistää elokuussa 2017 koulutustoiminnan fyysisestä ilmaisusta kiinnostuneille ihmisille. Yhdistyksen järjestämällä kokonaisvaltaisesti kehollisuutta kehittävällä kurssitoiminnalla on koko esittävien taiteiden alaa ja sitä kautta esittävien taiteiden yleisöjä palveleva yleishyödyllinen tarkoitus. Kehollisuudesta kiinnostuneet henkilöt, jotka eivät ole esittävien taiteiden ammattilaisia ovat myös tervetulleita osallistumaan kursseille.

Koulutustoiminta perustuu kerran vuodessa järjestettäviin kansainvälisten mestariohjaajien vetämiin tiiviskursseihin. Aiheina mm. KIERTEIDEN VOIMA, ENERGIAN KIERRÄTYS, VOIMA JA VASTAVOIMA sekä KEHON SISÄINEN MIELIKUVITUS. Jokaista tiiviskurssia seuraa kahdeksana sunnuntaina järjestettävä lisätreeni, jossa kurssien teemoja syvennetään kursseilla opittujen harjoitteiden ja osallistujien omien sovellusideoiden kautta. Viikoittainen pitkäjänteinen ja tinkimätön yhteinen fyysinen harjoittelu mahdollistaa opittujen tietojen ja taitojen syvällisen sisäistämisen.

Kinesteetikot ry:n jäsenet saavat mestarikurssin alennettuun hintaan sekä pääsevät kurssille osallistuttuaan ilman lisäkorvausta kyseisen kauden (kevät tai syksy) viikoittaisiin lisätreeneihin.

Ensimmäisen intensiivikurssi järjestettiin 1.-3.9.2017 Helsingissä. Kurssin aikana tutkimme kierteiden voimaa englantilaisen taistelulajiasiantuntijan Robert Poytonin johdolla. Vuonna 2018 syvennyimme energian kierrätykseen chi kung ja tai chi ohjaaja Markus Kahilan kanssa sekä rangan liikkeeseen ja lattiatekniikkaan kehopainoharjoittelun edelläkävijän Jukka Rajalan johdolla. Vuonna 2019 tutkimme suuntia ja suhteita kehossa ja tilassa tanssija / koreografi Heidi Vierthaler kanssa ja syksyllä Markus Kahila ohjaa toisen chi kung kurssin.

LIITY JÄSENEKSI JA / TAI OSALLISTU KURSSILLE:

https://holvi.com/shop/KINESTEETIKOT/

KYSY ROHKEASTI LISÄTIETOJA!

info@kinesteetikot.fi
www.kinesteetikot.fi
https://www.facebook.com/kinesteetikot.ry/

SÄÄNNÖT

Kinesteetikot ry

1. Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Kinesteetikot ry. Yhdistys voi ulkomailla toimiessaan käyttää epävirallista nimeä Kinaestheticians, Johanna Nuutinen + CO ja LehmusWorks. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on tutkia, edistää ja tukea aatteellisesti kehollisuutta yhteiskunnassa, tanssi- ja teatteritaiteen kehitystä ja eri taidealojen yhteistyötä, sekä kehittää taiteen ja tieteen välistä dialogia niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • Järjestää esityksiä ja muita tanssi-, teatteri-, taide- ja tiedetapahtumia
 • Tuottaa ja hankkii yhdistyksen käyttöön sopivaa ohjelmistoa
 • Järjestää harjoituksia, kursseja ja koulutus- ja keskustelutilaisuuksia
 • Järjestää koti- ja ulkomaisia esiintymis- ja koulutusmatkoja
 • Tutkii aktiivisesti ja kokemuksellisesti kehollisuutta ja sen merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle
 • On yhteistyössä muiden samanhenkisten yhdistysten ja instituutioiden kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

 • Järjestää maksullisia tanssiesityksiä ja muita vastaavia teatteritapahtumia
 • Järjestää maksullisia koulutustilaisuuksia
 • Myy oikeuksia ja harjoittaa yhdistyksen tuottamia teoksia muille esittävän taiteen ryhmille
 • Ottaa vastaan esiintymiskorvauksia, avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • Omistaa ja vuokraa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • Toimeenpanee asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä tanssija tai koreografi sekä tanssin tai muun esittävän taiteen ammattilainen tai harrastaja, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäseneksi voivat myös liittyä muiden taiteen- ja tieteenalojen edustajat, jotka haluavat kehittää dialogia ja yhteistyötä oman alansa ja tanssin välille. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemusten pohjalta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi määrätä nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen toimihenkilölle yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemää vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksiääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle jamuille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 
suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille 
varatilintarkastajat/toiminnantarkastajat
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat myös edellä mainitulla tavalla.